HrvatskiEnglish
 
korcula-rent.net Home Kontaktirajte nas korcula-rent.net
RENT A CAR
RENT A SCOOTER
RENT A BOAT
RENT A BIKE
UGOVOR O NAJMU
O NAMA
KONTAKT

www.korkyra.info

   AUTO SLADE       >>   DUBROVNIK - KORČULA
HOME PONUDA

KUPOVINA

KONTAKT

<< back

>> VOLKSBANKA

KREDITI ZA KUPNJU NOVIH I POLOVNIH AUTOMOBILA MARKE HYUNDAI
UZ VALUTNU KLAUZULU NA CHF

- iznos kredita: CHF 3.500,00 - 38.000,00
- kamatna stopa: 5,10% godišnje (nova vozila); 5,99% rabljena
- rok otplate: do 84 mjeseca
- trošak obrade i premije osiguranja obračunavaju se na glavnicu kredita:
 • Model I i II 2,87%
 • Model III 2,93%
 • Model IV 3,35%

Trošak obrade ne može biti manji od 500,00 kn.
Trošak obrade i premije osiguranja te troškove javnog bilježnika moguće je platiti iz iznosa kredita, na način da se traženi iznos kredita uveća za navedene troškove. Ukupan iznos kredita ne može biti veći od maksimalnog iznosa CHF 38.000,00.

Korištenje kredita
Kredit se odobrava temeljem predračuna ovlaštene autokuće. Isplata kredita vrši se u kunskoj protuvrijednosti CHF po srednjem tečaju za devize HNB važećem na dan isplate kredita.

Otplata kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima u kunskoj protuvrijednosti CHF po srednjem tečaju za devize HNB važećem na dan dospijeća anuiteta; korisnik kredita vrši otplatu kredita općom uplatnicom ili na šalteru Banke bez naknade ili ustegom na mjesečna primanja.

Preduvjeti za sudionike u kreditu:

 • državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • stalni radni odnos na neodređeno vrijeme najmanje 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit.
 • minimalna mjesečna neto primanja (plaća, mirovina ili prosječna mjesečna primanja za obrtnike i samostalne djelatnosti) za dužnika/sudužnika u iznosu od 1.700,00 kuna.
 • minimalna mjesečna neto primanja (plaća, mirovina ili prosječna mjesečna primanja za obrtnike i samostalne djelatnosti) za jamca-platca u iznosu od 2.000,00 kuna.
 • kreditna sposobnost
 • starost bilo kojeg od sudionika u kreditnom odnosu ne smije prelaziti 72 godine u trenutku otplate posljednjeg anuiteta. (ukoliko je tražitelj kredita stariji, mora imati sudužnika koji mora biti član obitelji te koji po konačnoj otplati kredita neće biti stariji od 72 godine)


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENJE KREDITA

 • obrazac "Zahtjev za kredit" ovjeren od poslodavca za tražitelja kredita*
 • obrazac "Osnovni podaci" za sudužnika i/ili jamca ovjeren od poslodavca*
 • preslika obje strane važeće osobne iskaznice svih sudionika u kreditu

napomena: ukoliko je istekao rok važenja osobne iskaznice, moguće je priložiti i presliku važeće putovnice ili zamjensku karticu izdanu od Policijske uprave kojom se dokazuje da je osoba predala zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice (uz navedenu karticu prilaže se i preslika nevažeće osobne iskaznice)

* datum ovjere na obrascima ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit

SUDIONICI U KREDITU UZ GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU MORAJU PRILOŽITI SLJEDEĆE:

Zaposlenik u javnom ili državnom poduzeću, ustanovi, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave, dioničkom društvu odnosno društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada

 • potvrdu poslodavca o visini plaće, na obrascu zahtjeva za odobrenje kredita;

Najviše 2 sudionika u kreditu mogu biti zaposlena u istom poduzeću.

Zaposlenik u d.o.o. u privatnom vlasništvu

 • BON-1 ukoliko je d.o.o. sa manje od 50 zaposlenih - original ili ovjereni preslik od FINE
 • obrazac BON-2 ili SOL-2 za glavni račun - original ili ovjereni preslik ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit. U slučaju da na obrascu SOL- 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome da li je račun bio blokiran ili ne u posljednjih 6 mjeseci, te podatak o broju dana blokade.

Najviše 2 zaposlenika istoga društva s ograničenom odgovornošću mogu biti sudionici u kreditu odnosno jedan ako je broj zaposlenih manji od 10.

Umirovljenik

 • zadnji odrezak mirovine (original);

Samo jedan sudionik u kreditu može biti umirovljenik.

Obrtnik

 • potvrdu o visini dohotka s Porezne uprave ili rješenje o razrezu poreza*
 • potvrdu o stanju duga koju izdaje Porezna uprava.
 • kopija obrtnice
 • obrazac BON-2 ili SOL-2 za glavni račun, ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit.**

Samo jedan sudionik u kreditu može biti obrtnik.

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja

 • potvrdu o visini dohotka s Porezne uprave ili rješenje o razrezu poreza*
 • potvrdu o stanju duga koju izdaje Porezna uprava.
 • obrazac BON-2 ili SOL-2 za glavni račun, ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit.**

Samo jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.

Zaposlenik u obrtu

 • potvrdu HZMO ili REGOS-a o visini porezne osnovice ili potvrdu Porezne uprave o visini dohotka, odnosno ovjereni preslik RS obrasca s REGOS-a te dokaz o izvršenoj uplati.

Samo jedan sudionik u kreditu može biti zaposlenik u obrtu.

Zaposlenik kod osobe koja obavlja samostalnu djelatnost

 • potvrdu HZMO ili REGOS-a o visini porezne osnovice ili potvrdu Porezne uprave o visini dohotka, odnosno ovjereni preslik RS obrasca s REGOS-a te dokaz o izvršenoj uplati.

Samo jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.

Pomorci zaposleni na stranim brodovima

 • ugovor o zaposlenju na neodređeno ili na određeno vrijeme, a koji je produžavan najmanje jednom u zadnjih godinu dana računajući od dana popune obrasca zahtjeva za odobrenje kredita (uključeni su i prekidi zaposlenja odnosno godišnji odmori i sl.)

Samo jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.

Zaposlenik u udrugama građana, savezima, neprofitnim organizacijama (auto škole, HAK i sl.), vjerskim zajednicama, sindikatima ili zadrugama

 • isplatnu listu za zadnji mjesec, ovjerenu pečatom poslodavca,
 • ukoliko ima otvoren žiro-račun, BON-2 ili SOL-2 obrazac ne stariji od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za kredit. **
 • obrazac PK 1 ili dokaz o uplaćenom porezu, prirezu ili doprinosu;

Samo jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.

Napomene:

 • ako je tražitelj kredita vlasnik ili direktor tvrtke s manje od 10 zaposlenih, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost potrebna je i suglasnost o zapljeni sredstava s redovnog računa i/ili s računa za namirenje poslovnog subjekta u vlasništvu nevedenih fizičkih osoba.
 • ne može se biti sudionikom u kreditu ako je u obrascu BON-2 ili SOL-2 u posljednjih 6 mjeseci iskazana blokada žiro- računa dulja od 15 dana neprekidno odnosno dulja od mjesec dana s prekidima.

* Ako je sudionik u kreditu obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost mora dostaviti verificiranu potvrdu o visini dohotka s Porezne uprave ili konačno rješenje o razrezu poreza za zadnju poslovnu godinu. Ukoliko sudionik u kreditu nema verificiranu potvrdu ili konačno rješenje sa PU za zadnju poslovnu godinu, mora priložiti potvrdu ili rješenje za prethodnu poslovnu godinu i privremeno (neverificirano) rješenje ili potvrdu o visini dohotka za zadnju poslovnu godinu.
** U slučaju da na obrascu SOL- 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome da li je račun bio blokiran ili ne u posljednjih 6 mjeseci, te podatak o broju dana blokade.

KREDITNA SPOSOBNOST SUDIONIKA U KREDITU

Kreditno sposoban je onaj dužnik kojem mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 stalnog mjesečnog primanja i to za slijedeće kategorije:

 • djelatnici u stalnom radnom odnosu - 1/3 neopterećenog iznosa neto plaće. Za izračunavanje neto iznosa uzima se prosjek primanja s naslova plaće u posljednja tri mjeseca.
 • umirovljenici - do 1/3 iznosa neopterećenog iznosa mirovine. Za izračunavanje neto iznosa uzima se iiznos mirovine umanjen za porez i prirez te eventualne ostale obustave sa zadnjeg odreska primljene mirovine.
 • obrtnici - do 1/3 prosječnih mjesečnih primanja (iznos ukupnog godišnjeg dohotka nakon odbitka poreza, iskazan na poreznom rješenju za prethodnu godinu, podijeljen s 12).
 • osobe slobodnih zanimanja - (odvjetnici, liječnici, umjetnici i dr.) i samostalne djelatnosti (poljoprivreda, šumarstvo) - do 1/3 prosječnih mjesečnih primanja (iznos ukupnog godišnjeg dohotka nakon odbitka poreza, iskazan na poreznom rješenju za prethodnu godinu, podijeljen s 12).
 • zaposleni kod obrtnika i osoba slobodnih zanimanja - do 1/3 neopterećenog iznosa neto plaće (prosjek primanja s naslova plaće u posljednja tri mjeseca).
 • pomorci zaposleni na stranim brodovima - iznos mjesečne plaće množi se s brojem mjeseci provedenih na brodu u proteklih godinu dana, te se dobiveni iznos dijeli sa 12. Ukoliko pomorac ima pravo na naknadu za vrijeme dok ne plovi, visina naknade se uzima u izračun kreditne sposobnosti. Pomorac mora pribaviti jamca (može bračni drug) i dati mjenicu kao dodatni instrument osiguranja povrata kredita bez jamaca.
 • zaposleni u udrugama, savezima, neprofitnim organizacijama ili vjerskim zajednicama - do 1/3 neopterećenog iznosa neto plaće.

U slučaju da dužnik nije pojedinačno kreditno sposoban, mora imati sudužnika.
U tom slučaju, kreditna sposobnost utvrđuje se za dužnika i sudužnika zajedno te su oni kreditno sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 njihovih zbrojenih neopterećenih primanja (1/3 plaće tražitelja kredita + 1/3 plaće sudužnika = 1 anuitet);

U slučaju da dužnik uopće nema primanja, odnosno u slučaju da zahtjev za kredit nije ovjeren od strane poslodavca, dužnik mora imati sudužnika čija 1/3 neopterećenih mjesečnih primanja pokriva jedan anuitet.

U navedenoj situaciji, u cijelosti kreditno sposoban sudužnik i tražitelj kredita (dužnik) moraju biti isključivo u rodbinskoj relaciji (roditelji, djeca, supružnici, djed, baka, unuci), o kojoj se mora podnijeti dokaz u obliku preslika dokumenta iz kojeg je vidljiva činjenica rodbinske relacije između dužnika i sudužnika. U navedenom slučaju kredit se mora otplaćivati ustegom na mjesečna primanja sudužnika.

Starost svih sudionika u kreditu po završetku otplate, ne može prelaziti 72 godine. Ukoliko je tražitelj kredita stariji, može imati sudužnika koji mora biti član obitelji (ne stariji od 72 godine po otplati kredita).
U slučaju kada je tražitelj kredita stariji od 72 godine po završetku otplate kredita, kredit se mora otplaćivati ustegom na mjesečna primanja tražitelja kredita. Ukoliko je tražitelj kredita stariji od 72 godine po završetku otplate kredita i nije kreditno sposoban kredit se mora otplaćivati ustegom na mjesečna primanja sudužnika.

Visina anuiteta ne smije biti veća od 1/2 neopterećenih mjesečnih primanja dužnika odnosno sudužnika.

Pod kreditnom sposobnošću podrazumijeva se:

 • zajednička kreditna sposobnost - 1/3 zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja pokriva jedan anuitet;
 • pojedinačna kreditna sposobnost - da 1/3 neopterećenih primanja pokriva jedan anuitet.

OSIGURANJE KREDITA I UVJETI:

MODEL I - osiguranje kredita jamstvom

• krediti od CHF 3.500,00 - 7.600,00

 • ovršne izjave na plaću svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita),
 • isprave o suglasnosti o zapljeni osobnih računa svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita)
 • 1 (jedan) pojedinačno kreditno sposoban jamac-platac ili
 • 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca-platca

• krediti od CHF 7.601,00 - 19.000,00

 • ovršne izjave na plaću svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita),
 • isprave o suglasnosti o zapljeni osobnih računa svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita)
 • 2 (dva) pojedinačno kreditno sposobna jamca-platca ili
 • 1 (jedan) pojedinačno kreditno sposoban i 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca-platca

MODEL II - osiguranje kredita jamstvom i fiducijarnim prijenosom vlasništva na vozilu

• krediti od CHF 3.500,00 - 38.000,00

 • ovršne izjave na plaću svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita),
 • isprave o suglasnosti o zapljeni osobnih računa svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita)
 • javnobilježnički solemnizirani ugovor sa sporazumom o neopozivom prijenosu prava vlasništva na vozilu koje je predmet kreditiranja
 • 1 (jedan) pojedinačno kreditno sposoban jamac-platac ili
 • 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca-platca

MODEL III - osiguranje kredita kasko policom i fiducijarnim prijenosom vlasništva na vozilu

• krediti od CHF 3.500,00 - 38.000,00

 • ovršne izjave na plaću svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita),
 • isprave o suglasnosti o zapljeni osobnih računa svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita)
 • javnobilježnički solemnizirani ugovor sa sporazumom o neopozivom prijenosu prava vlasništva na vozilu koje je predmet kreditiranja
 • kasko osiguranje motornog vozila i vinkulacija police u korist Banke za cijelo vrijeme trajanja kredita (svakih godinu dana)
 • original knjižice vozila

MODEL IV - osiguranje kredita fiducijarnim prijenosom vlasništva na vozilu

• krediti od CHF 3.500,00 - 38.000,00

 • ovršne izjave na plaću svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita),
 • isprave o suglasnosti o zapljeni osobnih računa svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika na dan realizacije kredita)
 • javnobilježnički solemnizirani ugovor sa sporazumom o neopozivom prijenosu prava vlasništva na vozilu koje je predmet kreditiranja
 • original knjižice vozila

Ako je tražitelj kredita vlasnik ili direktor tvrtke s manje od 10 zaposlenih, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost potrebna je i suglasnost o zapljeni računa.

Jamac - platac ne može biti supružnik korisnika kredita, sudužnika ni ostalih jamaca - plataca.

 

  © 2005 korcula-rent.net   Design and concept by WEB Marketing  
In time for the Holiday 2012 season, Bape presents its new Mountain Sta high top sneaker.NIKE AIR MAX 90 Heavily inspired by the outdoors and hiking boots to be more precise,MBT Flame Chaussures the Japanese brand has added classic boot elements to the sneaker silhouette. Heavy hiking eyelets and lacing on the suede upper, sit on the classic Bape Sta sneaker outer sole. The Bape Mountain Sta is now available in two colors.NIKE ZOOM WINFLO 3Del Toro presents a unique, true timber camo and burlap version of its signature Alto Chukka silhouette. Handmade in Italy,ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 the sneaker features cognac leather laces, an ambra margom sole with laser engraved logo,Adidas Yeezy Boost 750 the brand’s signature red leather heel tab, and leather interior lining.Nike Sock Dart SE Femme Chaussures FR The True Timber Camo and Burlap Alto Chukka is now available at Del Toro’s online shop for $325 USD.MEN'S TIMBERLAND BOOTS HOMMESThis weekend home by Go Hasegawa is located in a mature tree forest three hours away from Tokyo. Propped over 20 feet above the ground by thin X-shape support frames, the main structure boasts 360-degree views of the surroundings above the tree line. Below, an open plaza is furnished by a humble outdoor wooden table and benches,BASKETBALL SCHUHE the square space walled in by the forest that becomes part of the dwelling. Even though this studio looks simple and unsophisticated, it has full plumbing,MBT KIFUNDO MEN housing a kitchen and bathroom as well as a bedroom and living room. Browse the gallery. Read Full Article .NIKE AIR FORCE 1 MID 07