HrvatskiEnglish
 
korcula-rent.net Home Kontaktirajte nas korcula-rent.net
RENT A CAR
RENT A SCOOTER
RENT A BOAT
RENT A BIKE
UGOVOR O NAJMU
O NAMA
KONTAKT

www.korkyra.info

   AUTO SLADE       >>   DUBROVNIK - KORČULA
HOME PONUDA

KUPOVINA

KONTAKT

<< back

>>
REIFEISEN BANKA

Osnovni uvjeti za dobijanje kredita

Iznos kredita: 2.500 EUR do 25.000 EUR / 4.000 CHF do 38.000 CHF u kunskoj protuvrijednosti, obračunato po srednjem tečaju Kreditora za EUR/CHF važećem na dan korištenja kredita. U iznos kredita mogu se uključiti troškovi obrade i osiguranja kredita..
Rok otplate: Do 7 godina.
Kamatna stopa: 5,0% redovna godišnja, promjenljiva, za kredite uz valutnu klauzulu u EUR. Interkalarna kamata se ne obračunava.
 
3,55% redovna godišnja, promjenljiva, za kredite uz valutnu klauzulu u CHF. Interkalarna kamata se ne obračunava.
 
Efektivna kamatna stopa iznosi 5,40% za kredite uz EUR, te 3,87% za kredite uz CHF (obje za rok otplate od 7 godina, uz trošak obrade od 1,3%).
Na sve dospjele, a nenaplaćene iznose koje Korisnik kredita duguje temeljem Ugovora o kreditu, Banka obračunava i naplaćuje zakonsku zateznu kamatu od prvog dana poslije dana dospijeća do dana plaćanja.
Kamate na kredit obračunavaju se dekurzivnom metodom, primjenom proporcionalnog kamatnjaka.
Trošak obrade i osiguranja kredita: ovisno o Modelu osiguranja kredita. Naplata je jednokratna, prilikom korištenja kredita.
Korištenje kredita: Na račun tvrtke HYUNDAI AUTO ZAGREB d.o.o. otvoren kod Banke. Banka neće izvršiti korištenje kredita prije nego što je sva dokumentacija dostavljena Banci i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja povrata kredita.
Način otplate kredita: u kunskoj protuvrijednosti mjesečnih anuiteta iskazanih u EUR/CHF po srednjem tečaju Kreditora za EUR/CHF. Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti samo uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu važeću u trenutku prijevremene otplate kredita.

MODELI OSIGURANJA POVRATA KREDITA


MODEL I (za kredite do EUR 8.000 / CHF 12.000)

 • 1 (jedan) kreditno sposoban jamac ili 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca
 • trošak obrade kredita: 1,50%

MODEL II (za kredite do EUR 15.000 / CHF 22.000)

 • 1 (jedan) kreditno sposoban jamac ili 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca
 • kasko osiguranje motornog vozila kod Osiguravatelja prihvatljivog za Banku i vinkulacija police u korist Banke
 • trošak obrade kredita: 1,50%

MODEL III (za kredite do EUR 25.000 / CHF 38.000)

 • fiducijarno vlasništvo na vozilu u korist Banke
 • kasko osiguranje motornog vozila kod osiguravajućeg društva prihvatljivog za Banku i vinkulacija police u korist Banke
 • original knjižice vozila - deponirana u Banci do konačne otplate kredita
 • trošak obrade kredita: 1,30%
 • trošak osiguranja kredita: 1,70%

MODEL IV (za kredite do EUR 25.000 / CHF 38.000)

 • fiducijarno vlasništvo na vozilu u korist Banke
 • preslika police obveznog osiguranja od autoodgovornosti, proširena osiguranjem za slučaj smrti na iznos koji odredi korisnik kredita, kod osiguravajućeg društva prihvatljivog za Banku
 • original knjižice vozila - deponirana u Banci do konačne otplate kredita
 • trošak obrade kredita: 1,30%
 • trošak osiguranja kredita: 2,00%

KREDITNA SPOSOBNOST i OSTALI UVJETI

Kreditno sposoban je onaj tražitelj kredita kojem mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja.

Kreditna sposobnost tražitelja kredita može se pojačati primanjima jednog sudužnika za kredite do EUR 10.000 / CHF 15.000, odnosno najviše dva sudužnika za kredite preko EUR 10.000 / CHF 15.000, te su kreditno sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja tražitelja kredita i sudužnika.

U slučaju da tražitelj kredita nema primanja, ili zahtjev za kredit nije ovjeren od poslodavca, može imati najviše jednog sudužnika, isključivo iz rodbinske relacije (roditelj, dijete, supružnik, djed, baka, unuci tražitelja kredita).

U slučaju kada tražitelj kredita ima dokaziva primanja, ali se ta primanja ne uzimaju u izračun kreditne sposobnosti (npr. platna lista inozemnog poslodavca i sl.), takav tražitelj kredita može imati sudužnika (sudužnike) s kojim ne mora biti u rodbinskoj relaciji.

Kreditna sposobnost jamaca:

 • pojedinačna kreditna sposobnost - 1/3 neopterećenih primanja svakog jamca pokriva jedan anuitet
 • zajednička kreditna sposobnost - 1/3 zbrojenih neopterećenih mjesečnih primanja svih jamaca pokriva jedan anuitet

Neopterećena mjesečna primanja svakog jamca moraju iznositi najmanje 2.000,00 kn, što se odnosi i na umirovljenike.

U okviru jednog kreditnog posla mogu se pojaviti:

 • najviše dvije fizičke osobe zaposlene kod istog poslodavca
 • samo jedna od osoba: starosni i devizni umirovljenik, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnik, osoba slobodnih zanimanja), osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnika, osoba slobodnih zanimanja), pomorac zaposlen na stranom brodu ili platformi, zaposlenik udruge, saveza ili neprofitne organizacije, zaposlenik ambasade, konzulata ili predstavništva stranih poduzeća, poljoprivrednik.

Pomorci zaposleni na stranom brodu ili platformama, umirovljenici koji primaju inozemnu (deviznu) mirovinu, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, osobe slobodnih zanimanja) ili osobe zaposlene kod istih, te poljoprivrednici mogu biti korisnici kredita, ali ne i sudužnici/jamci.

Neopterećena mjesečna primanja - netto plaća odnosno mirovina, umanjena za jednostruki iznos obveza s osnova bankarskih kredita i obustava temeljem rješenja o ovrsi, odnosno drugih isprava koje imaju učinak rješenja o ovrsi, navedenih na obrascu zahtjeva za kredit ili drugom dokumentu iz kojeg je takav podatak vidljiv. Sudionik u kreditnom poslu može biti osoba zaposlena na neodređeno vrijeme. Izuzetno, kao korisnik kredita može se pojaviti osoba zaposlena na određeno vrijeme, ukoliko je u kontinuitetu od najmanje 12 mjeseci zaposlena kod istog poslodavca, te uz predočenje potvrde poslodavca da nije zaposlena na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika ili zamjene za bolovanje / porodiljni dopust.

Jamac ne može biti supružnik korisnika kredita, niti sudužnika, niti jamca.

Korisnik kredita snosi troškove javnobilježničkih pristojbi i troškove polica osiguranja.

Starost pojedinog sudionika u kreditu u vrijeme isteka ugovorenog roka otplate kredita ne može prelaziti 72 godine (starost sudionika u kreditu u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit i rok otplate, zbrojeno). Izuzetno, ukoliko je tražitelj kredita stariji, potreban mu je sudužnik s punom kreditnom sposobnošću, koji po završetku roka otplate kredita nije stariji od 72 godine.


DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti (za sve sudionike u kreditu):

 • Zaposleni u javnom ili državnom poduzeću, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave, dioničkom društvu, društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada, te društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
  • potvrda poslodavca o visini plaće, na obrascu Zahtjeva za kredit
 • Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću, javnom trgovačkom društvu, te komanditnom društvu::
  • potvrda poslodavca o visini plaće, na obrascu Zahtjeva za kredit
  • original obrazac BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana. U slučaju da je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada računa u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim
 • Umirovljenici preslika zadnjeg odreska mirovine, ili Obavijest o mirovini koju izdaje banka, i / ili Ugovor o mirovini sklopljen s Mirovinskim osiguravajućim društvom, uz uvjet da je isplata mirovine ugovorena najmanje do konačne otplate kredita
 • Umirovljenici koji primaju inozemnu (deviznu) mirovinu na račun u RBA:- preslika rješenja o mirovini. Dodatna obveza: usmjeravati mirovinu na račun otvoren u Banci za cijelo vrijeme otplate kredita, ugovoriti trajni nalog za otplatu kredita, te priložiti zadužnicu (Izjava o zapljeni svih računa po pristanku dužnika).
 • Obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja: (osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti: odvjetnici, privatni liječnici, javni bilježnici i dr.) potvrda o visini dohotka ili dobiti od PU a ili potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od REGOS-a za zadnja 3 mjeseca, potvrda o stanju poreznog duga
 • Zaposleni u obrtu, kod osoba koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti, te kod osoba slobodnih zanimanja: - potvrda poslodavca o visini plaće, na obrascu Zahtjeva za kredit, potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od REGOS-a za zadnja 3 mjeseca ili potvrda o visini dohotka ili dobiti od PU
 • Pomorci zaposleni na stranim brodovima ili platformama: - ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme, a koji je produžavan najmanje jednom u zadnjih godinu dana (uključeni su i prekidi zaposlenja odnosno godišnji odmori i sl.). Za zaposlene na brodovima - kopija pomorske knjižice, iz koje su vidljive matrikule (pregled ukrcaja i iskrcaja)Dodatne obveze: -usmjeriti plaću ili dio plaće (najmanje u visini anuiteta) na devizni račun u RBA i primati je za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita, ugovoriti trajni nalog za otplatu kredita, te priložiti zadužnicu (Izjava o zapljeni svih računa po pristanku dužnika).
 • Zaposleni u udrugama, savezima i neprofitnim organizacijama : - potvrda poslodavca o visini plaće, na obrascu Zahtjeva za kredit, obrazac BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana. U slučaju da je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada računa u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim, potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od REGOS-a za zadnja 3 mjeseca
 • Službenici vjerskih zajednica: - potvrda o visini plaće, na obrascu Zahtjeva za kredit
 • Zaposleni u ambasadama, konzulatima i predstavništvima stranih poduzeća: - potvrda poslodavca o visini plaće, na obrascu Zahtjeva za kredit, izjava / potvrda poslodavca da će na zahtjev Banke vršiti zapljenu plaće.
 • Poljoprivrednici koji nisu u sustavu PDV-a, a temeljem sklopljenog ugovora o otkupu poljoprivrednih proizvoda primaju naknadu na račun u RBA: - Ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda sklopljen s Otkupljivačem, aktivan zadnjih 12 mjeseci ili slijed sklopljenih ugovora. Potvrda Otkupljivača o ukupno isplaćenim naknadama za otkup poljoprivrednih proizvoda u zadnjih 12 mjeseci - minimalni iznos 35.000 kn. Dodatne obveze: usmjeravati primanja na račun otvoren u Banci za cijelo vrijeme otplate kredita, ugovoriti trajni nalog za otplatu kredita, te priložiti zadužnicu (Izjava o zapljeni svih računa po pristanku dužnika).

Ostala dokumentacija

 • obrasci zahtjeva za kredit
 • preslike osobnih iskaznica za tražitelja, sudužnika i solidarne jamce
 • ponuda prodavatelja
 • original police kasko osiguranja ili ponude s originalnom potvrdom o izvršenoj uplati premije osiguranja
 • preslika police obveznog osiguranja od autoodgovornosti, proširena osiguranjem za slučaj smrti
 • original knjižice vozila
 • Rodni (vjenčani) list

Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Ugovor o kreditu sadrži opću ovršnu klauzulu i Suglasnost o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditnom poslu i solemnizira se kod javnog bilježnika.

Napomena: Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev.


TABLICA PRIMJERA (iznosi u CHF)

Koeficijenti

  1 godina 2 godina 3 godina 4 godina 5 godina 6 godina 7 godina
kta 5,0% 0.08560748 0.04387139 0.02997090 0.02302929 0.01887123 0.01610493 0.01413391
kta 3,5% 0.08492163 0.04320272 0.02930208 0.02235600 0.01819174 0.01541840 0.01343985
 

  © 2005 korcula-rent.net   Design and concept by WEB Marketing  
In time for the Holiday 2012 season, Bape presents its new Mountain Sta high top sneaker.NIKE AIR MAX 90 Heavily inspired by the outdoors and hiking boots to be more precise,MBT Flame Chaussures the Japanese brand has added classic boot elements to the sneaker silhouette. Heavy hiking eyelets and lacing on the suede upper, sit on the classic Bape Sta sneaker outer sole. The Bape Mountain Sta is now available in two colors.NIKE ZOOM WINFLO 3Del Toro presents a unique, true timber camo and burlap version of its signature Alto Chukka silhouette. Handmade in Italy,ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 the sneaker features cognac leather laces, an ambra margom sole with laser engraved logo,Adidas Yeezy Boost 750 the brand’s signature red leather heel tab, and leather interior lining.Nike Sock Dart SE Femme Chaussures FR The True Timber Camo and Burlap Alto Chukka is now available at Del Toro’s online shop for $325 USD.MEN'S TIMBERLAND BOOTS HOMMESThis weekend home by Go Hasegawa is located in a mature tree forest three hours away from Tokyo. Propped over 20 feet above the ground by thin X-shape support frames, the main structure boasts 360-degree views of the surroundings above the tree line. Below, an open plaza is furnished by a humble outdoor wooden table and benches,BASKETBALL SCHUHE the square space walled in by the forest that becomes part of the dwelling. Even though this studio looks simple and unsophisticated, it has full plumbing,MBT KIFUNDO MEN housing a kitchen and bathroom as well as a bedroom and living room. Browse the gallery. Read Full Article .NIKE AIR FORCE 1 MID 07