HrvatskiEnglish
 
korcula-rent.net Home Kontaktirajte nas korcula-rent.net
RENT A CAR
RENT A SCOOTER
RENT A BOAT
RENT A BIKE
UGOVOR O NAJMU
O NAMA
KONTAKT

www.korkyra.info

   AUTO SLADE       >>   DUBROVNIK - KORČULA
HOME PONUDA

KUPOVINA

KONTAKT

<< back
>> HYPO ALPE ADRIA BANKA
Osnovni uvjeti za dobijanje kredita
Namjena kredita: Kupovina motornih vozila (automobila)kredit se odobrava na osnovu priloženog predračuna / ponude auto kuće
Iznos kredita: Od 4.000 CHF do 47.000 CHF u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke; Glavnicu kredita je moguće uvećati za trošak obrade kredita i trošak osiguranja kredita do najviše 47.000 CHF, a u skladu s kreditnom sposobnošću
Kamatna stopa: Redovna kamatna stopa: 5,90% za kupovinu novih vozila, 7,90% za kupovinu rabljenih vozilaKamatna stopa je godišnja, promjenjiva; primjenjuje se dekurzivni način obračuna, proporcionalna metoda.
 
Interkalarna kamatna stopa istovjetna je redovnoj kamatnoj stopi. To je kamata koja se obračunava na iznos glavnice za period od isplate (korištenja) do početka otplate kredita. Interkalarna kamata se odbija od iznosa kredita prilikom korištenja (isplate) kredita.
Rok otplate: Do 7 godina, za model I do 5 godina
Efektivna kamatna stopa (EKS): EKS za kredite na rok otplate od 7 godina iznosi 6,54 % za nova vozila, 8,70 % za rabljena vozila EKS = Efektivna kamatna stopa; Izračun efektivne kamatne stope temelji se na nominalnoj kamatnoj stopi uključujući sve troškove kredita koje korisnik kredita plaća Banci (interkalarna kamata, naknada i sl.)
Naknada: 1,5% od iznosa kredita Naknada za obradu kredita obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom korištenja (isplate) kredita.
Trošak osiguranja kredita(kod MODELA III): Premija 1,5% od iznosa kredita uvećanog za kamate iz prva 2 anuiteta, obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom korištenja (isplate) kredita.Banka je sklopila s Croatia osiguranjem Ugovor o poslovnoj suradnji za osiguranje kredita vezanih na CHF.
Trošak osiguranja kredita(kod MODELA III): Premija 1,5% od iznosa kredita uvećanog za kamate iz prva 2 anuiteta, obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom korištenja (isplate) kredita.Banka je sklopila s Croatia osiguranjem Ugovor o poslovnoj suradnji za osiguranje kredita vezanih na CHF.
Korištenje kredita: Kredit se isplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za CHF važećem na dan korištenja (isplate) kredita umanjen za jednokratnu naknadu i interkalarnu kamatu, a ukoliko korisnik kredita želi umanjen i za trošak osiguranja kredita.
Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima koji dospijevaju na naplatu svakog zadnjeg dana u mjesecu, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za CHF važećem na dan dospijeća.

Glavnicu kredita moguće je uvećati za trošak obrade kredita i trošak osiguranja kredita do maksimalno 30.677 EUR, a u skladu sa kreditnom sposobnošću. Glavnicu je također moguće uvećati za obavezno i kasko osiguranje vozila za prvu godinu.


KREDITNA SPOSOBNOST

Kreditno sposoban je onaj tražitelj kredita kojem mjesečni anuitet otplate ne prelazi 1/3 stalnog neopterećenog mjesečnog primanja. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita mogu se sa svojim prihodima uključiti najviše dvije kreditno sposobne osobe, a kreditno su sposobni ukoliko mjesečni anuitet ne prelazi 1/3 njihovih zbrojenih mjesečnih primanja.

Kreditna spososobnost jam(a)ca se utvrđuje na isti način kao za korisnika kredita i sudužnika.Sudionici u kreditu ne smiju biti stariji od 65 godina.

Ukoliko se radi o nesamostalnoj djelatnosti potrebno je da zaposlenik bude u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

Posebna ograničenja:

 • Kod kupovine rabljenih vozila, zbroj godina starosti vozila i roka otplate kredita ne smije prelaziti 11 godina -› U okviru jednog kreditnog posla mogu se pojaviti:
 • samo jedna od osoba: umirovljenik, osoba koja samostalno vodi poslovne knjige ili osoba zaposlena kod iste, te osoba zaposlena u d.o.o. koje ima manje od 10 zaposlenih
 • nositelj kredita ne može biti osoba zaposlena u d.o.o. s manje od 10 zaposlenih
 • sudužnik ili jamac u kreditu ne može biti osoba zaposlena u d.o.o. s manje od 5 zaposlenih
 • najviše dvije fizičke osobe zaposlene kod istog poslodavca

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti:

Tražitelj kredita dužan je za sve sudionike u kreditu priložiti dokumentaciju temeljem koje se dokazuje kreditna sposobnost:

 • Zaposleni u javnom ili državnom poduzeću, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave, dioničkom društvu, te društvu s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike, županije ili grada
  • potvrda poslodavca o visini plaće, na obrascu Banke
  • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca
 • Zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću:
  • potvrda poslodavca o visini plaće, na obrascu Banke
  • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca i Pk-1 obrazac za prošlu i tekuću godinu
  • obrazac BON-2/SOL-2, a ukoliko je broj zaposlenih u d.o.o. manji od 50, obrazac BON-1 i BON-2/SOL-2.

U slučaju da je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada računa u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim.

 • Umirovljenici - potvrda HZMO-a na obrascu Banke i zadnji odrezak od mirovine - original
 • Osobe koje samostalno vode poslovne knjige (obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti) - potvrda o visini dohotka ili dobiti od PU za zadnju godinu (rješenje ili uvjerenje o zaduženju PU), a za obrtnike još i Rješenje o obrtu i kopija Obrtnice, te BON-2 ili SOL-2 (original star do 30 dana)
 • Zaposleni kod osoba koje samostalno vode poslovne knjige - potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od HZMO, BON-2 ili SOL-2 (original star do 30 dana)
 • Vlasnici poduzeća - Rješenje o upisu u sudski registar te karton deponiranih potpisa
 • Pomorci zaposleni na stranim brodovima ili osobe zaposlene u inozemstvu:
  • ugovor o zaposlenju na neodređeno ili određeno vrijeme, a koji je produžavan najmanje jednom u zadnjih godinu dana prije podnošenja zahtjeva za kredit (uključeni su i prekidi zaposlenja, odnosno godišnji odmori)
  • dokaz da je plaća ili dio plaće tražitelja usmjerena na račun Banke (izvod s računa)

Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Ostala dokumentacija

 • obrasci Banke - Zahtjev za kredit i Osnovni podaci 
 • preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu
 • ponuda Prodavatelja (auto kuće)
 • za već registrirana (rabljena) vozila - preslika knjižice vozila ili obrazac E25 za vozila uvezena iz inozemstva

INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA (4 MODELA):

MODEL I - za kredite od 4.000 CHF do 12.000 CHF

 • 1 (jedan) kreditno sposoban jamac ili 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca
 • po 1 zadužnica svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika)
 • 1 zajednička mjenica svih sudionika u kreditu s mjeničnom izjavom

MODEL II - za kredite od 4.000 CHF do 47.000 CHF

 • fiducijarni prijenos prava vlasništva na motornom vozilu u korist Banke
 • kasko osiguranje motornog vozila i vinkulacija police u korist Banke
 • deponiranje knjižice vozila u Banci
 • 1 (jedan) kreditno sposoban jamac ili 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca
 • po 1 zadužnica svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika)
 • 1 zajednička mjenica svih sudionika u kreditu s mjeničnom izjavom

MODEL III - za kredite od 4.000 CHF do 47.000 CHF

 • fiducijarni prijenos prava vlasništva na motornom vozilu u korist Banke
 • osiguranje kredita kod Osiguravatelja s kojim Banka ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji o osiguranju kredita (dakle kod Croatia osiguranja)
 • vinkulacija osiguranja autonezgode vozača i putnika u korist Banke za cijelo vrijeme otplate kredita najmanje u visini iznosa kredita
 • deponiranje knjižice vozila u Banci
 • po 1 zadužnica svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika)
 • 1 zajednička mjenica svih sudionika u kreditu s mjeničnom izjavom

MODEL IV - za kredite od 4.000 CHF do 47.000 CHF

 • upis založnog prava (hipoteke) na nekretnini; vrijednost nekretnine mora biti procijenjena od strane bankovnog procjenitelja; omjer iznosa kredita i procijenjene vrijednosti nekretnine treba biti barem 1:2,5
 • osobe bez stalnog zaposlenja obavezne su angažirati sudužnika u stalnom radnom odnosu
 • polica osiguranja nekretnine koja je predmet ugovora o kreditu vinkulirana u korist Banke
 • po 1 zadužnica svih sudionika u kreditu (ovjeravaju se kod javnog bilježnika)
 • 1 zajednička mjenica svih sudionika u kreditu s mjeničnom izjavom

Banka zadržava pravo zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.

Svi ugovori o kreditu se solemniziraju kod javnog bilježnika i sadrže izjavu o zapljeni plaće za dužnika/sudužnika i/ili jamce.

TABLICA PRIMJERA
za nove automobile (kamata 5,90%)

Iznos kredita u CHF Iznos mjesečnog anuiteta (u CHF) prema roku otplate (broj godina)
1 2 3 4 5 6 7
4.000 344,08 177,10 121,51 93,76 77,15 66,10 58,24
6.000 516,12 265,65 182,26 140,64 115,72 99,15 87,36
8.000 688,16 354,20 243,01 187,51 154,29 132,21 116,49
10.000 860,20 442,76 303,77 234,39 192,86 165,26 145,61
12.000 1.032,25 531,31 364,52 281,27 231,44 198,31 174,73
14.000 1.204,29 619,86 425,27 328,15 270,01 231,36 203,85
16.000 1.376,33 708,41 486,03 375,03 308,58 264,41 232,97
18.000 1.548,37 796,96 546,78 421,91 347,15 297,46 262,09
20.000 1.720,41 885,51 607,53 468,78 385,73 330,51 291,21
22.000 1.892,45 974,06 668,29 515,66 424,30 363,57 320,33
24.000 2.064,49 1.062,61 729,04 562,54 462,87 396,62 349,46
26.000 2.236,53 1.151,16 789,79 609,42 501,44 429,67 378,58
28.000 2.408,57 1.239,72 850,55 656,30 540,02 462,72 407,70
30.000 2.580,61 1.328,27 911,30 703,18 578,59 495,77 436,82
32.000 2.752,66 1.416,82 972,05 750,05 617,16 528,82 465,94
34.000 2.924,70 1.505,37 1.032,81 796,93 655,74 561,87 495,06
36.000 3.096,74 1.593,92 1.093,56 843,81 694,31 594,93 524,18
38.000 3.268,78 1.682,47 1.154,31 890,69 732,88 627,98 553,31
40.000 3.440,82 1.771,02 1.215,07 937,57 771,45 661,03 582,43
42.000 3.612,86 1.859,57 1.275,82 984,45 810,03 694,08 611,55
44.000 3.784,90 1.948,12 1.336,57 1.031,33 848,60 727,13 640,67
46.000 3.956,94 2.036,68 1.397,33 1.078,20 887,17 760,18 669,79

TABLICA PRIMJERA
za rabljene automobile (kamata 7,90%)

Iznos kredita u CHF Iznos mjesečnog anuiteta (u CHF) prema roku otplate (broj godina)
1 2 3 4 5 6 7
4.000 347,77 180,73 125,16 97,46 80,91 69,94 62,15
6.000 521,65 271,09 187,74 146,20 121,37 104,91 93,22
8.000 695,54 361,45 250,32 194,93 161,83 139,88 124,29
10.000 869,42 451,82 312,90 243,66 202,29 174,84 155,36
12.000 1.043,31 542,18 375,48 292,39 242,74 209,81 186,44
14.000 1.217,19 632,54 438,06 341,12 283,20 244,78 217,51
16.000 1.391,08 722,91 500,64 389,86 323,66 279,75 248,58
18.000 1.564,96 813,27 563,22 438,59 364,11 314,72 279,66
20.000 1.738,84 903,63 625,81 487,32 404,57 349,69 310,73
22.000 1.912,73 994,00 688,39 536,05 445,03 384,66 341,80
24.000 2.086,61 1.084,36 750,97 584,78 485,49 419,63 372,87
26.000 2.260,50 1.174,72 813,55 633,52 525,94 454,60 403,95
28.000 2.434,38 1.265,09 876,13 682,25 566,40 489,56 435,02
30.000 2.608,27 1.355,45 938,71 730,98 606,86 524,53 466,09
32.000 2.782,15 1.445,81 1.001,29 779,71 647,31 559,50 497,17
34.000 2.956,03 1.536,18 1.063,87 828,44 687,77 594,47 528,24
36.000 3.129,92 1.626,54 1.126,45 877,18 728,23 629,44 559,31
38.000 3.303,80 1.716,90 1.189,03 925,91 768,69 664,41 590,38
40.000 3.477,69 1.807,27 1.251,61 974,64 809,14 699,38 621,46
42.000 3.651,57 1.897,63 1.314,19 1.023,37 849,60 734,35 652,53
44.000 3.825,46 1.987,99 1.376,77 1.072,10 890,06 769,32 683,60
46.000 3.999,34 2.078,36 1.439,35 1.120,84 930,51 804,28 714,68

Napomena: Banka zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev.


  © 2005 korcula-rent.net   Design and concept by WEB Marketing  
In time for the Holiday 2012 season, Bape presents its new Mountain Sta high top sneaker.NIKE AIR MAX 90 Heavily inspired by the outdoors and hiking boots to be more precise,MBT Flame Chaussures the Japanese brand has added classic boot elements to the sneaker silhouette. Heavy hiking eyelets and lacing on the suede upper, sit on the classic Bape Sta sneaker outer sole. The Bape Mountain Sta is now available in two colors.NIKE ZOOM WINFLO 3Del Toro presents a unique, true timber camo and burlap version of its signature Alto Chukka silhouette. Handmade in Italy,ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 the sneaker features cognac leather laces, an ambra margom sole with laser engraved logo,Adidas Yeezy Boost 750 the brand’s signature red leather heel tab, and leather interior lining.Nike Sock Dart SE Femme Chaussures FR The True Timber Camo and Burlap Alto Chukka is now available at Del Toro’s online shop for $325 USD.MEN'S TIMBERLAND BOOTS HOMMESThis weekend home by Go Hasegawa is located in a mature tree forest three hours away from Tokyo. Propped over 20 feet above the ground by thin X-shape support frames, the main structure boasts 360-degree views of the surroundings above the tree line. Below, an open plaza is furnished by a humble outdoor wooden table and benches,BASKETBALL SCHUHE the square space walled in by the forest that becomes part of the dwelling. Even though this studio looks simple and unsophisticated, it has full plumbing,MBT KIFUNDO MEN housing a kitchen and bathroom as well as a bedroom and living room. Browse the gallery. Read Full Article .NIKE AIR FORCE 1 MID 07